Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 150 € και ως 10 κιλά

ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ISOFLEX-PU 500 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ISOMAT 25KG (1.1)

Κωδικός: 1304000730003

138,00 € 104,00 €

1-3 εργάσιμες ημέρες παράδοσηςΠΙΣΩ ΣΕ: Επαλειφόμενα


Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών και μπαλκονιών ενός συστατικού με εξαιρετικές αντοχές: μηχανικές, χημικές, θερμικές, σε ακτινοβολία UV και στις καιρικές επιδράσεις. Κατάλληλο και για στεγάνωση φυτευτών δωμάτων και ζαρντινιέρων. Σχηματίζει μία στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
GHS02GHS02 φλόγα
Flam. Liq. 3 H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
GHS08GHS08 κίνδυνος για την υγεία
Resp. Sens. 1 H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
STOT RE 2 H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
GHS07GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Skin Sens. 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Στοιχεία ετικέτας
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS02, GHS08
Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
polyurethane prepolymer
ξυλόλιο, μίγμα ισομερών
διϊσοκυανικό μ-τολυλιδένιο διϊσοκυανικό τολουόλιο
ισοκυανικό π-τολουολοσουλφονύλιο
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε.
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/
το πρόσωπο/τα αυτιά.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα
ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Μετά τις 24 Αυγούστου 2023, απαιτείται επαρκής κατάρτιση πριν από κάθε βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση.
Άλλοι κίνδυνοι
Το πρoϊόν αποδεικτικά δεν περιέχει καμία οργανική αλλογενή ένωση (ΑΟΧ), άλατα νιτρικού οξέος, ενώσεις βαρέων
μετάλλων και αλδεΰδες μεθανίου.
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο
ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας


Σχετικά προϊόντα
138,00 € 104,00 €

ΜΗΝ ΧΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Κάνε εγγραφή για να λαμβάνεις τα νέα και τις προσφορές μας

© Copyright 2023 - vrontinos.gr All rights reserved
Running on Wefia